Privacy verklaring

Bistro de Heerlijckheid / Vof Traiteur Erik / Heerlijckheid Dressing B.V., hierna De Heerlijckheid, gevestigd aan Rijksstraatweg 115, 4254XC te Sleeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via postadres: Rijksstraatweg 115, 4254XC te Sleeuwijk of telefonisch op 0183 30 96 99 of per e-mail info@bistro-deheerlijckheid.nl.

Persoonsgegevens die wij via onze website en het opvolgend contact verwerken

De Heerlijckheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een e-mail te versturen of telefonisch contact op te nemen.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (surf gedrag maar ook IP adres en geografische gegevens)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bistro-deheerlijckheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bistro de Heerlijckheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contactverzoek
 • Het afhandelen van een reservering
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Bistro de Heerlijckheid analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bistro de Heerlijckheid analyseert uw reserveringen om daarmee de onze dienst te verbeteren en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.
 • Wanneer u met ons een overeenkomst aangaat (bijvoorbeeld een bezoek aan ons restaurant, take-away of catering opdracht).

Geautomatiseerde besluitvorming

Bistro de Heerlijckheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bistro de Heerlijckheid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bistro de Heerlijckheid bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 5 jaar
Reden: Om goede personeelsplanning en inkoop te plannen. Deze gegevens worden in principe niet gebruikt voor marketing doeleinden. Indien dit wel gaat gebeuren, wordt hiervoor expliciet uw toestemming gevraagd.

Personalia bij een reservering (via Couverts/IENS)
Bewaartermijn: 5 jaar
Reden: Om goede personeelsplanning en inkoop te plannen. Deze gegevens worden in principe niet gebruikt voor marketing doeleinden. Indien dit wel gaat gebeuren, wordt hiervoor expliciet uw toestemming gevraagd.

Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
Bewaartermijn: 5 jaar
Reden: Om goede personeelsplanning en inkoop te plannen. Deze gegevens worden in principe niet gebruikt voor marketing doeleinden. Indien dit wel gaat gebeuren, wordt hiervoor expliciet uw toestemming gevraagd.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: 5 jaar.
Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en mogelijk een fiscale verplichting.

Gegevens over uw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type
Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
Reden: Dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics

Delen van persoonsgegevens met derden

Bistro de Heerlijckheid deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bistro de Heerlijckheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bistro de Heerlijckheid uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Type dienst Naam verwerker Doel verwerking Jurisdictie Welke gegevens
Data analyse Google Analytics Verbeteren van onze website Verenigde Staten Website gedrag, IP adres en Geo locatie
Communicatie Combell e-mail Afhandelen van een contactverzoek België Personalia voor het afhandelen van een contactverzoek
Marketing Mailchimp Afhandelen aanmelding nieuwsbrief Verenigde Staten Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
Hosting Combell Hosting van onze website België Log gegevens (ip adres) en verzoeken website
Reserveringen IENS/ La Fourchette SAS Afhandelen van reserveringen Frankrijk Personalia voor het afhandelen van een reservering

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bistro de Heerlijckheid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Diverse WordPress cookies om het functioneren van de website te garanderen, deze worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies
Cookie: Google Analytics, naam: _ga, _gid, functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 14 maanden, gereset bij iedere nieuwe activiteit

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bistro de Heerlijckheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bistro-deheerlijckheid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bistro de Heerlijckheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bistro de Heerlijckheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bistro-deheerlijckheid.nl.